Prosinec 2008

O5 zMěna

20. prosince 2008 v 18:21 | pansyynka |  Moje kecy :-P
Tak sem se tak koukala o mojech SB.....jako na blogy, no, a spousta blogů je zrušenejch, tyjo..vidím, že nikdo nemá čas, se ani nedivim, taky nemám, toto je zase na hodně dlouho dobu poslední článek, nemám čas na PC...mám toho hafa mocky, škola...a tedkom jeste Vánoce :P...tak to je..,mno


tak se mějte

2O. prosince 2OO8

20. prosince 2008 v 18:01 | pansyynka |  Moje kecy :-P
Ahojky, jakpak se máte?
sem tu dlouhou dobu nebyla, mno hold nebyl čásek.... :D

to víte, sem měla školu a ještě praxi :! hrůůza......

no, a tedkom mám konečně nějakej ten čásek...
tak si pište, co byste chtěli abych semka dala??! :D
mějte se faine a hojda :-*

pansyynka

Proroctví

20. prosince 2008 v 17:39 | pansyynka |  všechno možny
Proroctví Sybile:

ABY BYLO JASNO: Nepodaří-li se zabránit útoku na Irák, vypukne 3. SVĚTOVÁ VÁLKA, která usmrtí 2/3 obyvatel Země

Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha?
Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho, čeho jsi docílil v Evropě?
Ano, Evropa je docela jiná, nežli Východ!
Na východě již světlo bylo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma.....
Zamyslete se všichni, kdož v té době žíti budete,
nedobudete ničeho,
leda proti sobě obrátíte národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří dobudou vás!
Proroctví Sibyly, královny ze Sáby

Žluté nebezpečí
Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na poražení východu.
Nikdy před tím tyranové tak svornými nebyli, jako tentokráte!
Půjde o jejich hlavy!
Půjde o jejich mocenské postavení na Východě!
Ztráta toho znamená pro ně ztrátu snad i jejich vlastních zemí!
Tenkrát se ukáže zase v pravém světle tvář Evropy!
Téměř dva tisíce let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, nežli lidé, kteří čtyři tisíce před nimi žili.

Poslední evropská válka
Ve svých všeobecných proroctvích řekla jsem, že tato válka bude válkou poslední a opakuji těm, kteří má poselství dřívější nečetli:
Ano, tato válka bude opravdu válkou poslední!
Tím okamžikem nastává konec lidského dění!
Ano, budou lidé i po této válce žíti, ale nebudou více již bádati o tom, co předtím bylo, ale budou všechno počítati od konce této války.
Zde vidíte všichni vy, kteří války a mordy schvalujete, kam lidstvo přivedete!
Nic vám nepomůže, že dovedete otráviti vzduch, že na sta mil všechno umře!
Říkáte na obranu své vlasti?
Což ti tam, na druhém břehu, nemají svou vlast?
Amen, amen, pravím vám, cožkoliv činíte pro záhubu domnělých nepřátel svých, sami sobě činíte!
Vždyť tam, na druhém břehu, jsou také otcové, matky, synové a dcery!
Ti mají také nárok na život!
Zahoďte zbraně!
Nezabíjejte svých vlastních lidí!
Říkáte si ještě o sobě, že jste k obrazu Božímu stvořeni?
Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, neboť všichni slouží Satanovi!

Počátek konce Evropy
V té době přestává býti Evropa zemí mocenskou a silnou.
Celá Evropa bude raněna slepotou!
Celá Evropa se bude podobat nahému praotci Adamovi!
Jen několik jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hlady, neboť práce nebudou moci nalézt.
Ti, kteří budou mít chléb i zlato, než by se sousedem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:
Vlast je v nebezpečí!
Je nutno poraziti nepřítele!
Ne my, ale nepřítel je tomu vinen, že zmíráte hlady!
A lid ubohý, nemyslící, trpící a hladovící, uvěří!
Uvěří těm lotrům golgatským a půjde za nimi!
Och, tenkráte, kdybych já mezi lidem žila, tu šla bych mezi něho a řekla bych:
Ne, lidé, vlast není ohrožena!
Není pravdou, že vás chce nepřítel napadnouti!
Tam na druhé straně jsou lidé právě tak trpící a hladovějící jako vy! Nevěřte, že půjdou proti vám!
Ale váš hlad ohrožuje pokladnice a obilnice vašich pánů a proto vás lživě o opaku přesvědčují!

Ach, Evropo, nešťastná, výbojná, hnusná, smilná a stále hřešící!
Bude příčinou svého vlastního pádu, neboť svým životem připravuješ si kříž, na němž dokonáš!
Vzpomeň, Evropo, na starý Řím, o němž jsem již mluvila! Dobře vzpomeň! Chudí a utlačovaní se s Římem zhýčkaným vyrovnají a chudí a utlačovaní zardousí Evropu!
Slova všech proroků se vyplní!
Vyplní se i slova tato!
I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice.
A tentokrát se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek.
Egypt převezme velení!
Rudé moře se naplní krví!
Na vrcholcích pyramid se objeví první oběšení!
V městě Jeruzalémě bude zbořen chrám!
Celý svět vzplane!
Asie zvítězí....a nastane zánik evropské moci.


Žijeme v nejdůležitější epoše zaznamenané v mayských kalendářích a proroctvích. Všechna jejich proroctví o světě a všechno tradované poznání se sbíhají v jednom bodě. Mnoho silných duchů s mnoha schopnostmi se zrodilo do této pochy. Toto je skutečnost na straně světla i tmy. Vysoká magie pracuje obou stranách.

Jeden z potomků rodu Mayů, historik a antropolog, který se setkal s více jak 600 mayskými staršími a stal se mayským Ajd´ij, obřadním kněžím, pan Carlos Barrios, se dostavil na mítink do Santa Fé s naléhavým poselstvím. "Nacházíme se v kritickém bodě světové historie. Jsme narušení, ale nemůžeme si pořád jen hrát. Naše planeta může být buď obnovena, anebo zpustošena. Nyní je čas probudit se a přijmout opatření."

Co tedy radí potomci Mayů?
  • Musíme jednat, udělat změny a zvolit si lidi, kteří nás budou reprezentovat. Takové, kteří pochopí, a kteří se ujmou veřejné činnosti prosazující respekt vůči Zemi. Meditace a duchovní techniky jsou dobré, ale dobré jsou také činy.
  • Jezte moudře. Hodně jídla naruší subtilní i robustní cestu. Věnujte pozornost tomu, co přijímá vaše tělo.
  • Učte se konzervovat jídlo i energii.
  • Naslouchejte hlasu svého srdce.
  • Naučte se vnímat energii každého a všeho: lidí, zvířat, rostlin.
  • Navštivte posvátná místa Země a žádejte na nich o mír a ohled vůči Zemi.
Podle pana Barriose naznačuje výklad mayského kalendáře, že pokud dojde k válce v listopadu 2002 nebo poté, bude to špatné, ovšem ne katastrofální. Ale pokud k ní dojde mezi dubnem a listopadem 2003, bude to katastrofální. Opravdu zlé. Taková válka by případně mohla mít za následek smrt až dvou třetin obyvatel planety...


Zdroje: časopis WM magazín č. 14, Proroctví Sibyly královny ze Sáby o 20. století, vyd. nakl. Press art, 1990